I Norra Havsängens Samfällighetsförening ingår 49 fastigheter. Föreningen förvaltar vägar, båthamn, sommarvattenanläggning samt grönområdet i anslutning till fastigheterna. I hamnen finns 36 båtplatser och 30 nätbodar.

Samfällighetens styrelse kan nås via e-post på info@havsangennorra.se


Aktuellt

Sommarvattnet åter tjänligt.

Inga spår av e-coli längre. Alla värden ser nu bra ut. Som vi misstänkte berodde sannolikt den tidigare uppmätta förekomsten av e-coli på att de två kraftiga regnen i juli spolat ner något olämpligt i borrhålet.

OBS! Låga grundvattennivåer
Försiktighet med vattenförbrukningen rekomenderas, eftersom grundvattennivåerna är extremt låga.
Det är t.ex. inte tillåtet att fylla en pool eller badtunna med grundvatten från din egen borrade brunn eller från en samfällighetsförenings gemensamma brunn, utan tillstånd från mark- och miljödomstolen. Orsaken är att det är så pass stora mängder vatten att det riskerar att leda till överuttag ur de hårt belastade grundvattenmagasinen, med sinande brunnar eller förhöjda salthalter i dricksvattnet som följd. Tänk på att ett för stort vattenuttag från den egna brunnen också kan leda till problem med grannens brunn.
Stormen Alfridas framfart drabbade Havsängen hårt

När det gäller stormen och skogen i direkt anslutning till vårt område, så har markägaren till 16:1, Rolf Schillén, fått dispens från Skogstyrelsen för slutavverkning (kalhygge) av 9 hektar. I princip hela skogen mellan området, högspänningsledningen längs Rörmossen och fram till infarten. Holmen Skog gjorde i slutet av mars uppmärkning med plastremsor, blå/vita är körväg för maskinerna, röd/gula är gräns för avverkningsområdet. När avverkningen startar vet vi i dagsläget inte. Det är också oklart hur mycket som i praktiken verkligen kommer att slutavverkas. På andra ställen i grannskapet har man nöjt sig med att avverka det som är stormfällt. Sannolikt för att det råder brist på transportkapacitet och att allt timmer ska vara bortforslat innan 1 juli för att undgå angrepp av granbarkborre.

Vi kommer också i samband med avverkningen att försöka få Holmen skog att rensa från vindfällen på grönområdet mellan Norra Havsängen och Edebyhamn. Marken där förvaltas av samfälligheten men ägs också av Rolf Schillén.

 

 

Grönområden

Samfälligheten förvaltar grönområden och bestämmer hur de ska användas och skötas. Ev. avverkning av träd utanför den egna fastigheten sker i samråd med styrelsen. Ägaren till stamfastigheten har den ekonomiska rätten till virket. I anslutning till hamnen finns en badplats som förvaltas av föreningen.

IMG_0165

Vägar

Vägarna hålls farbara för trafik året om. Skador som uppkommer på vägen till följd av onormal trafik med tunga fordon repareras på bekostnad av den fastighetsägare för vars räkning transporten eller arbetet utförts.

hamnennov10

Båthamnen

Hamnen har 36 båtplatser varav 30 med tillhörande nätbod. För arbeten i hamnen finns tillgång till ett portabelt elverk.

IMG_0400

Sommarvatten

Sommarvattnet kopplas normalt på kring den första maj och stängs av runt den sista oktober. Under resten av året kan vatten hämtas från tappkranen på pumphuset vid infarten till området. Vatten får enbart användas för normalt hushållsbehov, dvs ej för biltvätt, uppfyllning av pooler, bevattning av gräsmattor etc. Ansvarig för driften av anläggningen är Svante Andersson, tel: 0104444813, eller 0761263440