OBS! Anmärkning sommarvatten

Det prov på sommarvattnet som togs 30 juli visade spår av koliforma bakterier. Vattnet bedöms enligt analysen som tjänligt, men med anmärkning. 460 cfu/100ml, gränsvärdet är 500 cfu/100ml. Vattenanalys 2018.
Orsaken kan t.ex. vara läckande avlopp, naturgödsel eller nedgrävda dasstunnor, som finns uppströms borrhålet. Vi har aldrig tidigare haft denna anmärkning, så något har i sommar tillkommit i omgivningen. Koliforma bakterier är inte långlivade, så smittkällan bör vara ganska färsk. Vi kommer nu att ta nya prov, både ute i ledningsnätet och direkt vid borrhålet för att se om problemet finns i brunnen, eller orsakas av skador på ledningar eller ventiler. Om ni känner er det minsta osäkra så rekommenderar vi att ni tillsvidare kokar dricksvattnet.

OBS! Vattenbrist

Orsaken till anmärkningen ovan kan också bero på den låga grundvattennivån. I helgen 18-19 augusti sjönk nivån i borrhålet till under den nivå pumpen hänger. Vi hade under söndagen stora problem med vattentillgången. Situationen förbättrades när många for hem på söndagen, men grundvattennivån lär inte stiga innan höstregn och snösmältning sätter in. Så sparsamhet med det gemensamma vattnet rekomenderas framöver.

 

Välkommen till Norra Havsängen!

I Norra Havsängens Samfällighetsförening ingår 49 fastigheter. Föreningen förvaltar vägar, båthamn, sommarvattenanläggning samt grönområdet i anslutning till fastigheterna. I hamnen finns 36 båtplatser och 30 nätbodar.

Samfällighetens styrelse kan nås via e-post på info@havsangennorra.se

Grönområden

Samfälligheten förvaltar grönområden och bestämmer hur de ska användas och skötas. Ev. avverkning av träd utanför den egna fastigheten sker i samråd med styrelsen. Ägaren till stamfastigheten har den ekonomiska rätten till virket. I anslutning till hamnen finns en badplats som förvaltas av föreningen.

IMG_0165

Vägar

Vägarna hålls farbara för trafik året om. Skador som uppkommer på vägen till följd av onormal trafik med tunga fordon repareras på bekostnad av den fastighetsägare för vars räkning transporten eller arbetet utförts.

hamnennov10

Båthamnen

Hamnen har 36 båtplatser varav 30 med tillhörande nätbod. För arbeten i hamnen finns tillgång till ett portabelt elverk.

IMG_0400

Sommarvatten

Sommarvattnet kopplas normalt på kring den första maj och stängs av runt den sista oktober. Under resten av året kan vatten hämtas från tappkranen på pumphuset vid infarten till området. Vatten får enbart användas för normalt hushållsbehov, dvs ej för biltvätt, uppfyllning av pooler, bevattning av gräsmattor etc. Ansvarig för driften av anläggningen är Svante Andersson, tel: 0104444813, eller 0761263440