I Norra Havsängens Samfällighetsförening ingår 49 fastigheter. Föreningen förvaltar vägar, båthamn, sommarvattenanläggning samt grönområdet i anslutning till fastigheterna. I hamnen finns 36 båtplatser och 30 nätbodar.

Samfällighetens styrelse kan nås via e-post på info@havsangennorra.se

Aktuellt

Alfridas framfart drabbade Havsängen hårt

Stormen Alfrida har fällt väldigt många träd, det ser helt enkelt hemskt ut i områdena och längs vägen. Vi har under onsdagen, med frivilliga krafter och Stefan Olsson och hans lastmaskin, röjt grovt så att Havsängsvägen nu är farbar från Edeby By till Norra Havsängen och Edebyhamn.
Alla el- och teleledningar är svårt skadade. Stolpar har knäckts, ledningar hänger ner eller ligger på vägarna. Den inkommande kraftlinjen från Nothamn är på vissa ställen svårt skadad. Stolparna, som håller transformatorn längst upp i Norra Havsängen, har knäckts av vinden. Skogen är på vissa ställen i princip helt omkullblåst.
På många fastigheter har träd fallit över husen. Vi har inte hunnit titta så mycket på det idag, men det vi sett verkar inte ha medfört några allvarligare skador på husen.
Det kommer att ta tid innan alla har fått kraften tillbaka, många nya stolpar måste resas, ledningar dras, träd fällas etc. Förhoppningsvis dyker Vattenfall under torsdagen för inspektion, då kanske vi kan få vidare besked om det går att driftsätta nätet i etapper eller ej.

Det kommer att ta lång tid att rensa upp i områdena. Vem som ska betala för kalaset, får försäkringsbolagen reda ut. Nu gör vi det som måste göras.

 

OBS! Sommarvattnet åter OK

Nya prov i september visar att sommarvattnet nu åter är tjänligt. Vattenanalys 2018NY

 

OBS! Vattenbrist

Orsaken till den tidigare anmärkningen kan eventuellt bero på den låga grundvattennivån. I helgen 18-19 augusti sjönk nivån i borrhålet till under den nivå pumpen hänger. Vi hade under söndagen stora problem med vattentillgången. Situationen förbättrades när många for hem på söndagen, men grundvattennivån lär inte stiga innan höstregn och snösmältning sätter in. Så sparsamhet med det gemensamma vattnet rekomenderas framöver.

 

 

 

Grönområden

Samfälligheten förvaltar grönområden och bestämmer hur de ska användas och skötas. Ev. avverkning av träd utanför den egna fastigheten sker i samråd med styrelsen. Ägaren till stamfastigheten har den ekonomiska rätten till virket. I anslutning till hamnen finns en badplats som förvaltas av föreningen.

IMG_0165

Vägar

Vägarna hålls farbara för trafik året om. Skador som uppkommer på vägen till följd av onormal trafik med tunga fordon repareras på bekostnad av den fastighetsägare för vars räkning transporten eller arbetet utförts.

hamnennov10

Båthamnen

Hamnen har 36 båtplatser varav 30 med tillhörande nätbod. För arbeten i hamnen finns tillgång till ett portabelt elverk.

IMG_0400

Sommarvatten

Sommarvattnet kopplas normalt på kring den första maj och stängs av runt den sista oktober. Under resten av året kan vatten hämtas från tappkranen på pumphuset vid infarten till området. Vatten får enbart användas för normalt hushållsbehov, dvs ej för biltvätt, uppfyllning av pooler, bevattning av gräsmattor etc. Ansvarig för driften av anläggningen är Svante Andersson, tel: 0104444813, eller 0761263440