I Norra Havsängens Samfällighetsförening ingår 49 fastigheter. Föreningen förvaltar vägar, båthamn, sommarvattenanläggning samt grönområdet i anslutning till fastigheterna. I hamnen finns 36 båtplatser och 30 nätbodar.

Samfällighetens styrelse kan nås via e-post på info@havsangennorra.se


Aktuellt

Årsmöte

Preliminärt söndagen 14 juni, 10.00, i hamnen. Utvecklingen av COVID-19 får avgöra hur vi hanterar detta. Styrelsen återkommer i god tid med info.

Sommarvattnet

Vattnet kopplades på helgen den 24/4. Svante håller som bäst på att försöka spåra det läckage vi har. Senare i maj kommer en doseringsanläggning för klorering av vattnet att installeras. Klorering anses av experter på området ge ett bättre skydd än UV-rening, när det gäller vår typ av anläggningar.

Grundvattennivåer
Grundvattennivåerna är återigen låga, främst p.g.a. den uteblivna snösmältningen. Försiktighet med vattenförbrukningen rekomenderas även i fortsättningen. Det är t.ex. inte tillåtet att fylla en pool eller badtunna med grundvatten från din egen borrade brunn eller från en samfällighetsförenings gemensamma brunn, utan tillstånd från mark- och miljödomstolen. Orsaken är att det är så pass stora mängder vatten att det riskerar att leda till överuttag ur de hårt belastade grundvattenmagasinen, med sinande brunnar eller förhöjda salthalter i dricksvattnet som följd. Tänk på att ett för stort vattenuttag från den egna brunnen också kan leda till problem med grannens brunn.
Stormen Alfridas framfart drabbade Havsängen hårt

Holmen Skog har under hösten avverkat den stormfällda skogen i anslutning till området. Ca. 4.000 kbm blev det totalt längs Havsängsvägen. I stort sett allt timmer är nu bortforslat, så när som på en mindre skvätt i området. Det återstår också avverkning av vindfällen bakom våra postlådor. Holmen har lovat ta det under våren.

 

 

Grönområden

Samfälligheten förvaltar grönområden och bestämmer hur de ska användas och skötas. Ev. avverkning av träd utanför den egna fastigheten sker i samråd med styrelsen. Ägaren till stamfastigheten har den ekonomiska rätten till virket. I anslutning till hamnen finns en badplats som förvaltas av föreningen.

IMG_0165

Vägar

Vägarna hålls farbara för trafik året om. Skador som uppkommer på vägen till följd av onormal trafik med tunga fordon repareras på bekostnad av den fastighetsägare för vars räkning transporten eller arbetet utförts.

hamnennov10

Båthamnen

Hamnen har 36 båtplatser varav 30 med tillhörande nätbod. För arbeten i hamnen finns tillgång till ett portabelt elverk.

IMG_0400

Sommarvatten

Sommarvattnet kopplas normalt på kring den första maj och stängs av runt den sista oktober. Under resten av året kan vatten hämtas från tappkranen på pumphuset vid infarten till området. Vatten får enbart användas för normalt hushållsbehov, dvs ej för biltvätt, uppfyllning av pooler, bevattning av gräsmattor etc. Ansvarig för driften av anläggningen är Svante Andersson, tel: 0104444813, eller 0761263440