I Norra Havsängens Samfällighetsförening ingår 49 fastigheter. Föreningen förvaltar vägar, båthamn, sommarvattenanläggning samt grönområdet i anslutning till fastigheterna. I hamnen finns 36 båtplatser och 30 nätbodar.

Samfällighetens styrelse kan nås via e-post på info@havsangennorra.se


Aktuellt

Årsmöte, arbetsdag och sommarfest

Årsmötet genomfördes 14 juni. Inga datum fastställdes för gemensam städdag, eller sommarfest. Utvecklingen av COVID-19 får avgöra hur vi hanterar detta. Styrelsen återkommer i god tid med info.

Hamnen

Den norra kajen är nu delvis riven, efter höstens och vinterns stormskador. I sommar får vi dela på de platser som finns på södra sidan. Diskussioner om hamnens framtida utformning pågår och förslag kommer att föreläggas andelshavarna inom en inte alltför avlägsen framtid.

Sommarvattnet

Vattnet kopplades på helgen den 24/4. I juni kommer en doseringsanläggning för klorering av vattnet att installeras. Klorering anses av experter på området ge ett bättre skydd än UV-rening, när det gäller vår typ av anläggningar. Styrelsen uppmanar alla att stänga ventilen till sommarvattnet vid tomtgränsen när ni åker hem. Vi har fortfarande läckage som vi ännu  inte lyckats spåra.

Grundvattennivåer
Grundvattennivåerna är nu i juni nära det normala. Försiktighet med vattenförbrukningen rekommenderas dock även i fortsättningen. Det är t.ex. inte tillåtet att fylla en pool eller badtunna med grundvatten från din egen borrade brunn eller från en samfällighetsförenings gemensamma brunn, utan tillstånd från mark- och miljödomstolen. Orsaken är att det är så pass stora mängder vatten att det riskerar att leda till överuttag ur de hårt belastade grundvattenmagasinen, med sinande brunnar eller förhöjda salthalter i dricksvattnet som följd. Tänk på att ett för stort vattenuttag från den egna brunnen också kan leda till problem med grannens brunn.
Stormen Alfridas framfart drabbade Havsängen hårt

Holmen Skog har under hösten avverkat den stormfällda skogen i anslutning till området. Ca. 4.000 kbm blev det totalt längs Havsängsvägen. I stort sett allt timmer är nu bortforslat, så när som på en mindre skvätt i området.

Aktuella datum

Arbetsdag (Ej beslutat ännu pga COVID-19)

Sommarfest (Ej beslutat ännu pga COVID-19)

Bomupptagning 2020 Lördag 17 oktober, 13:00

Bomiläggning 2021 Lördag 8 maj, 13:00

Årsmöte 2021 Söndag 13 juni, 10:00

 

 

Grönområde

Samfälligheten förvaltar grönområden och bestämmer hur de ska användas och skötas. Ev. avverkning av träd utanför den egna fastigheten sker i samråd med styrelsen. Ägaren till stamfastigheten har den ekonomiska rätten till virket. I anslutning till hamnen finns en badstrand som förvaltas av föreningen.

Vägar

Vägarna hålls farbara för trafik året om. Skador som uppkommer på vägen till följd av onormal trafik med tunga fordon repareras på bekostnad av den fastighetsägare för vars räkning transporten eller arbetet utförts.

hamnennov10

Båthamnen

Hamnen har 36 båtplatser varav 30 med tillhörande nätbod. För arbeten i hamnen finns tillgång till ett portabelt elverk.

Sommarvatten

Sommarvattnet kopplas normalt på kring den första maj och stängs av runt den sista oktober. Under resten av året kan vatten hämtas från tappkranen på pumphuset vid infarten till området. Vatten får enbart användas för normalt hushållsbehov, dvs ej för biltvätt, uppfyllning av pooler, bevattning av gräsmattor etc. Ansvarig för driften av anläggningen är Svante Andersson, tel: 0104444813, eller 0761263440