Sommarvattnet

  • Gemensamhetsanläggningen består av sommarvattenledningar med avstängningsventiler vid tomtgräns, samt pumphus med vattentäkt, pumpanläggning, radonavskiljare och doseringspump för klorering.
  • Vattnet får enbart användas för normalt hushållsbehov, dvs ej för biltvätt, uppfyllning av pooler, bevattning av gräsmattor etc.
  • Sommarvattnet stängs normalt av i månadsskiftet oktober/november och kopplas på i månadsskiftet april/maj, lite beroende på väderlek.
  • Så här testas vårt vatten: Test_av_ditt_Brunnsvatten_2017