I Norra Havsängens Samfällighetsförening ingår 49 fastigheter. Föreningen förvaltar vägar, båthamn, badstrand, sommarvattenanläggning samt grönområdet i anslutning till fastigheterna. I hamnen finns 36 båtplatser och 30 nätbodar.

Samfällighetens styrelse kan nås via e-post på info@havsangennorra.se


Aktuellt

Aktuella datum 2024

Bomiläggning och arbetsdag,  lördag 11 maj, 10:00.

Årsmöte, söndag 9 juni, 10:00 i hamnen.

 

Grundvattennivåer
Grundvattennivåerna i slutet av april 2024 är ovanligt nog mycket över de normala. Försiktighet med vattenförbrukningen rekommenderas dock även i fortsättningen, eftersom nivåerna i de små magasin vi tar vårt vatten ur snabbt kan ändras. Det är t.ex. inte tillåtet att fylla en pool eller badtunna med grundvatten från din egen borrade brunn eller från en samfällighetsförenings gemensamma brunn, utan tillstånd från mark- och miljödomstolen. Orsaken är att det är så pass stora mängder vatten att det riskerar att leda till överuttag ur de hårt belastade grundvattenmagasinen, med sinande brunnar eller förhöjda salthalter i dricksvattnet som följd. Tänk på att ett för stort vattenuttag från den egna brunnen också kan leda till problem med grannens brunn.

 

Sommarvattnet

I juni 2020 installerades en doseringsanläggning för klorering av sommarvattnet. Klorering anses av experter på området ge ett bättre skydd än UV-rening, när det gäller vår typ av anläggningar. Doseringen har därefter justerats och vattenprovet i oktober bedömdes i mikrobiologiskt avseende vara fullt tjänligt. Vattnet stängs av i månadsskiftet oktober/november.

Vatten finns som vanligt att hämta under hela vintern i kranen på utsidan av pumphuset. Bara att trycka på knappen. Dock är både radonavskiljare och klorering bortkopplade under vinterhalvåret. Radonvärdet ligger dock, även utan avskiljare, strax under gränsvärdet. Vill man ändå vara extra säker, så rekommenderas att hälla upp vattnet i en tillbringare och låta det stå i kylen över natten. Eftersom radon är en flyktig gas, så avdunstar den och vattnet är fullt drickbart dagen efter.

 

Hamnen

Hamnen har under hösten/vintern 2023-24 klarat sig väl från stormar och högvatten. Vi planerar att renovera bryggdäcket på den södra sidan, men det blir knappast under 2023 om inget dramatiskt inträffar. Precis som tidigare får vi dela på de 18 platser som finns på södra sidan, vilket inte bör utgöra något problem eftersom det under de senaste åren bara har legat 8 -10 båtar i vattnet. Diskussioner om hamnens framtida utformning pågår och förslag kommer att föreläggas andelshavarna inom en inte alltför avlägsen framtid.

 

 

 

 

 

Grönområde

Samfälligheten förvaltar grönområden och bestämmer hur de ska användas och skötas. Ev. avverkning av träd utanför den egna fastigheten sker i samråd med styrelsen. Ägaren till stamfastigheten har den ekonomiska rätten till virket. I anslutning till hamnen finns en badstrand som förvaltas av föreningen.

Vägar

Vägarna hålls farbara för trafik året om. Skador som uppkommer på vägen till följd av onormal trafik med tunga fordon repareras på bekostnad av den fastighetsägare för vars räkning transporten eller arbetet utförts.

hamnennov10

Båthamnen

Hamnen har 36 båtplatser varav 30 med tillhörande nätbod. För arbeten i hamnen finns tillgång till ett portabelt elverk.

Sommarvatten

Sommarvattnet kopplas normalt på kring den första maj och stängs av runt den sista oktober. Under resten av året kan vatten hämtas från tappkranen på pumphuset vid infarten till området. Vatten får enbart användas för normalt hushållsbehov, dvs ej för biltvätt, uppfyllning av pooler, bevattning av gräsmattor etc. Ansvarig för driften av anläggningen är Svante Andersson, tel: 0104444813, eller 0761263440